จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” สร้างการรับรู้แก่อาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคมในจังหวัดราชบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) ในจังหวัดราชบุรี เพื่อรณรงค์สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐ ด้านการประกันสังคม ให้แรงงาน ภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม และยังเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในระดับพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 2 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการ และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัย ซึ่งในวันนี้ โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกัน และความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลไปยังแรงงานภาคอิสระอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ในจังหวัดราชบุรี

ในโอกาสนี้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบป้ายหมู่บ้านประกันสังคมให้แก่ นายณรงค์ชัย จิตร์ดี ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเครือข่ายประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2563 และมอบรถ Wheelchair ให้แก่ นายประสาร พรานพนัส ผู้ทุพพลภาพประกันสังคมตามมาตรา 40 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ บูธผลิตภัณฑ์จากแรงงานนอกระบบ อีกทั้งภายในงานยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการคุ้มครองเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคม” กลุ่มอาชีพเกษตรกร การบรรยาย เรื่อง “สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่แรงงานภาคอิสระพึงได้รับ” การเสวนา เรื่อง “การพัฒนากลไกเครือข่ายประกันสังคมแบบมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์” รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประกันสังคม ให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
สำนักงานประกันสังคม
www.sso.go.th